Wydarzenia

Dotacja na poszerzenie zasobów sprzętowych

Zwiększenie potencjału rozwojowego Spółki Polsling poprzez poszerzenie jej zasobów sprzętowych.
Polsling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.04-00-443/11-00
Wartość projektu: 692 055,47 PLN
Kwota dofinansowania: 276 236,55 PLN

Informujemy, że zrealizowaliśmy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu było poszerzenie zasobów sprzętowych Spółki Polsling. Realizacja ww. przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia naszego potencjału rozwojowego.