Certyfikacja

Certyfikacja zgodna z PN-EN 10204

Podstawowym dokumentem, w który zaopatrzony jest każdy wydany przez nas towar jest zaświadczenie jakości 2.1 sporządzone zgodnie z polską normą dotyczącą dokumentów kontroli wyrobów metalowych (PN-EN 10204). W wypadku, jeżeli norma tego wymaga towar posiada równocześnie instrukcję użytkowania, która zawiera podstawowe informacje na temat zastosowania, przechowywania oraz konserwacji.

With the guideline in mind, we have designed the building in a way that will not only look stunning from the outside but also have enough space for each and every room. Continue with Lorem ipsum

Podstawowym dokumentem, w który zaopatrzony jest każdy wydany przez nas towar jest zaświadczenie jakości 2.1 sporządzone zgodnie z polską normą dotyczącą dokumentów kontroli wyrobów metalowych (PN-EN 10204). W wypadku, jeżeli norma tego wymaga towar posiada równocześnie instrukcję użytkowania, która zawiera podstawowe informacje na temat zastosowania, przechowywania oraz konserwacji.

 • Certyfikacja zgodne z PN-EN 10204

  Podstawowym dokumentem, w który zaopatrzony jest każdy wydany przez nas towar jest zaświadczenie jakości 2.1 sporządzone zgodnie z polską normą dotyczącą dokumentów kontroli wyrobów metalowych (PN-EN 10204). W wypadku, jeżeli norma tego wymaga towar posiada równocześnie instrukcję użytkowania, która zawiera podstawowe informacje na temat zastosowania, przechowywania oraz konserwacji.


 • Oznakowanie produktu

  Zgodnie z wymogami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego każdy produkt posiada indywidualny, trwale naniesiony numer, który pozwala go zidentyfikować i przypisać do zaświadczenia o jakości. Każdy wyrób posiada również oznakowanie „CE” świadczące o wykonaniu produktu w zgodzie z deklaracją zgodności WE. W wypadku zawiesi oznakowanie zawiera również informacje o długości oraz dopuszczalnym obciążeniu roboczym.


 • Instrukcja

  Instrukcja dostarczona wraz z towarem dostarczone są zgodnie z wymaganiami określonymi w normach dotyczących danego produktu. W zależności czy jest to zawiesie, łańcuchowe, zacisk czy lina instrukcja może zawierać m.in. zakres temperatur stosowania, sposób używania, składowania, transportu i kryteria wycofania z eksploatacji.


 • Certyfikat 2.1

  Wydawany przez dział kontroli jakości jest dokumentem wydawanym z towarem nieodpłatnie. Certyfikat posiada indywidualny numer identyfikacyjny i stwierdza zgodność towaru z zamówieniem. Ponadto zawiera podstawowe informacje dotyczące wydanego towaru, takie jak parametry geometryczne lub w wypadku elementów przenoszących obciążenia dopuszczalne obciążenie robocze i deklarowaną minimalną siłę niszczącą.
  Co jeszcze możemy znaleźć w certyfikacie 2.1 ?
  Każdy wydany przez nas certyfikat zawiera informacje o normach powiązanych, zgodnie z którymi dany produkt został wykonany oraz deklaracje zgodności WE.
  – Normy powiązane. W ateście wymienione są normy dotyczące procesu produkcyjnego danego elementu, świadczące o przestrzeganiu w procesie produkcyjnym wymagań stawianych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
  – Deklaracja zgodności WE Jest to informacja zawarta w ateście, która potwierdza zgodność z dyrektywą maszynową (MD 2006/42/WE) Nowego Podejścia, która należy do tak zwanych przepisów zasadniczych. Deklaracja ta pozwala na legalne użytkowanie i obrót wyrobów zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz oznaczenie wyrobów znakiem „CE”. Znak ten może zostać umieszczony na produkcie jedynie gdy:
  -zapewniona jest zgodność ze wszystkimi wymogami obowiązującymi w całej UE dotyczącymi danego produktu,
  -skompletowana jest dokumentacja techniczna potwierdzająca zgodność z przepisami,
  -podpisana jest deklaracja zgodności UE.
  Po umieszczeniu oznakowania CE na produkcie na wniosek właściwego organu krajowego należy przekazać dokumentacje i informacje dotyczące oznakowania CE.


 • Certyfikat 3.1

  Na prośbę klienta towar może zawierać certyfikat 3.1. Poza informacjami zawartymi w certyfikacie 2.1 zawiera również wyniki badania kontroli niezależnego od wydziału produkcyjnego upoważnionego przedstawiciela. W wypadku elementów przenoszących obciążenia może być to rozciągająca próba niszcząca, która pozwoli na uzyskanie rzeczywistej siły zrywającej.


 • Certyfikacja PRS

  Zaświadczenie jakości posiadające informacje o nadzorze i certyfikacji zgodności z wymaganiami przepisów klasyfikacji i budowy Polskiego Rejestru Statków, międzynarodowych konwencji i kodeksów (IMO, ILO) oraz przepisów państwowych w odniesieniu do produktów.


 • Formularz ILO 4

  Jeżeli sytuacja tego wymaga może zostać wydany certyfikat zgodny z konwencją ILO (Międzynarodowej organizacji Pracy) numer 152. Dotyczy on lin operujących na jednostkach pływających. Zawiera parametry liny, dane jednostki, na której lina będzie używana oraz wynik niszczącej próby rozciągającej wraz z danymi podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie testu.


 • Certyfikat DNV

  Zaświadczenie jakości posiadające informacje o nadzorze i certyfikacji zgodności z wymaganiami Det Norske Veritas.


 • NCAGE

  Nasza firma posiada również Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NATO Commercial and Government Entity). Kod NCAGE przyznaje się podmiotom gospodarki narodowej, których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych lub świadczeniem usług na rzecz obronności.


 • UDT

  We have operated with an unwavering commitment honesty and integrity.